Regulamin

RegulaminPolityka PrywatnościOgólne warunki sprzedaży Ogólne warunki zakupówInformacje o sklepiePolityka dotycząca cookies

Pobierz Regulamin obowiązujący do 09.12.2020

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO EUROPA SYSTEMS
Sklep internetowy, który dostępny jest pod adresem www.europasystems.pl (dalej “Sklep”), a którego dotyczy niniejszy regulamin organizujący proces zamawiania i sprzedaży towarów, stanowi własność: Europa Systems Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, spółki zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy M.St Warszawa XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000518816, o kapitale zakładowym 1.500 000 PLN, NIP 852-22-47-608, VAT-UE: PL 8522247608, REGON 811889939.
Kontakt ze Sklepem następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej – na adres e-mail: webshop@europasystems.com, telefonicznie – pod numerem 91 579 03 72, pisemnie – na adres: Europa Systems sp. z o.o., Żabów 76B, 74-200 Pyrzyce.
 1. 1. Definicje
  1. Na potrzeby niniejszego regulaminu wprowadza się następujące definicje:
  2. 1.1 Regulamin – niniejszy Regulamin, określający zasady zawierania umów sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego, zasady wykonywania tych umów, prawa i obowiązki stron Umowy sprzedaży na odległość oraz zasady postępowania reklamacyjnego. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest odpowiednio regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
  3. 1.2 Klient / Zamawiający – rozumie się przez to osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która: §  wpisana jest do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (dawniej Ewidencji Działalności Gospodarczej) lub do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego i §  poprzez Sklep zawiera umowę z ES w celu związanym bezpośrednio bądź pośrednio z prowadzoną przez siebie działalnością zawodową lub gospodarczą.
  4. 1.3 Konsument – konsument w rozumieniu art. 22 1 Kodeksu Cywilnego. Zgodnie z definicją ustawową: za Konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
  5. 1.4 Sprzedający / ES – spółka Europa Systems Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy M.St Warszawa XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS:000518816.
  6. 1.5 Adres siedziby Sprzedającego – Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa.
  7. 1.6 Sklep Internetowy – serwis internetowy prowadzony przez Sprzedawcę, dostępny pod adresami elektronicznymi: europasystems.pl za pośrednictwem, którego Klient może uzyskać informacje o Towarze i jego dostępności oraz kupić Towar lub zlecić świadczenie usługi.
  8. 1.7 Umowa sprzedaży na odległość – umowa sprzedaży Towaru/świadczenia usług/dostarczania treści cyfrowych (o ile ma zastosowanie), zawierana za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
  9. 1.8 Towar – rzecz ruchoma, którą Klient może nabyć w Sklepie Internetowym.
  10. 1.9 Polityka prywatności i cookies Sklepu Internetowego – dokument określający szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych oraz stosowania cookies. Polityka prywatności i cookies stanowi Załącznik nr 3 do Regulaminu i jest dostępna na stronie https://europasystems.pl/pol-privacy-and-cookie-notice.html.
  11. 1.10 Trwały nośnik – oznacza materiał lub narzędzie umożliwiające Klientowi lub Sprzedawcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci, w szczególności poczta elektroniczna.
  12. 1.11 Elektroniczny formularz zamówienia – udostępniania przez Sprzedawcę dla Kupującego elektroniczna procedura dokonywania zamówienia.
  13. 1.12 Elektroniczny formularz zwrotu – udostępniana przez Sprzedawcę dla Kupującego elektroniczna procedura dokonywania zwrotów; dostępny pod adresem https://europasystems.pl/client-orders.php?display=returns.
  14. 1.13 Elektroniczny formularz reklamacji – udostępniana przez Sprzedawcę dla Kupującego elektroniczna procedura składania reklamacji; dostępny pod adresem https://europasystems.pl/client-orders.php?display=rma.
  15. 1.14 Wysłanie zamówienia – zatwierdzenie zamówienia poprzez kliknięcie przez Klienta przycisku "Zamawiam z obowiązkiem zapłaty" traktowane jako złożenie przez Klienta wiążącego oświadczenia woli zawarcia ze Sprzedającym Umowy sprzedaży na odległość.
  16. 1.15 Konto – zbiór danych przechowywanych w Sklepie Internetowym oraz w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy dotyczący danego Klienta oraz składanych przez niego zamówień i zawieranych Umów sprzedaży na odległość, z wykorzystaniem którego Klient może składać zamówienia, a także w odpowiednim czasie - anulować lub edytować oraz zawierać Umowy Sprzedaży na odległość.
  17. 1.16 Ocena obsługi zamówienia i Ocena poszczególnych towarów – subiektywne wypowiedzi i oceny przyznawane przez Kupującego w formie gwiazdek od 1 do 5 dla Sklepu Internetowego po zrealizowanym zamówieniu.
  18. 1.17 Cena – rozumie się przez to cenę netto Towaru umieszczoną obok informacji o Towarze, nie uwzględniającą kosztów dostarczenia Towaru oraz podatku VAT;
  19. 1.18  Zamówienie – rozumie się przez to ofertę skierowaną do ES przez Klienta w formie elektronicznej zgodnej z postanowieniami niniejszego Regulaminu, dotyczącą nabycia Towaru na zasadach i w formie wskazanej w niniejszym Regulaminie;
   1.19  Dane osobowe - dane osobowe w rozumieniu Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
  20. 1.20  Godziny robocze - godziny od 8:00 do 16:00 w Dniach Roboczych;
   1.21 Koszty dostarczenia Towaru/Przesyłki – rozumie się przez to koszty poniesione przez ES niezbędne do dostarczenia Towaru Klientowi zgodnie z Zamówieniem.
   1.22 Niniejszy regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204). 
 2. 2. Postanowienia ogólne
  1. 2.1 Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną:
   1. 2.1.1 zawieranie Umów sprzedaży online – w zakresie Towarów sprzedawanych w Sklepie Internetowym,
   2. 2.1.2 zasady dokonywania rejestracji i korzystania z Konta w ramach Sklepu Internetowego,
   3. 2.1.3 dodawanie opinii, komentarzy i ocen – Klient może dodać opinię lub komentarz do swojego zamówienia,
   4. 2.1.4 przesyłanie wiadomości e-mail, w których Sprzedawca potwierdza otrzymanie zamówienia, ewentualne otrzymanie płatności, przyjęcie zamówienia do realizacji.
  2. 2.2 Korzystanie ze Sklepu Internetowego możliwe jest pod warunkiem spełniania przez system informatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:
   1. 2.2.1 przeglądarki internetowe tj. Firefox, Chrome, Internet Explorer w aktualnej wersji,
   2. 2.2.2 dowolny program od przeglądania plików w formacie PDF.
  3. 2.3 Zamieszczone na stronach Sklepu Internetowego treści, w tym opisy Towarów i ceny stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego. Charakter wiążący – na potrzeby zawarcia konkretnej umowy – zyskują one dopiero z chwilą wysłania przez Klienta zamówienia, które następuje poprzez kliknięcie przycisku "Zamawiam z obowiązkiem zapłaty".
  4. 2.4 Sprzedawca udostępnia niniejszy Regulamin wraz z Załącznikami za pośrednictwem odsyłacza zamieszonego na stronie głównej przed zawarciem Umowy sprzedaży na odległość, w jej trakcie oraz po zakończeniu. Kupujący może go pobrać i sporządzić jego wydruk.
  5. 2.5 W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi usługami, Sklep Internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieupoważnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
 3. 3 Zamówienia
  1. 3.1 Złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym można dokonać za pośrednictwem Konta albo wybrać opcję zakupu bez rejestracji.
  2. 3.2 Zakupu dokonuje się poprzez wypełnienie Elektronicznego formularza zamówienia dostępnego na stronach Sklepu Internetowego. Wybór zamawianych Towarów jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka. Elektroniczny formularz zamówienia określa m.in. jakie Towary, po jakiej cenie i w jakich ilościach Klient chce zamówić do wskazanej przez siebie lokalizacji. Klient podejmuje odpowiednie kroki techniczne w oparciu o wyświetlane komunikaty.
  3. 3.3 Po podaniu przez Klienta wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego zamówienia. Podsumowanie zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące: danych identyfikujących Sprzedawcę, przedmiotu zamówienia, jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych Towarów, w tym kosztów dostawy oraz innych jeżeli występują, wybranej metody płatności, wybranego sposobu dostawy, czasu i kosztów dostawy.
  4. 3.4 Jeżeli przedmiotem umowy jest dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym lub usług realizowanych drogą elektroniczną lub na odległość - Konsument w dodatkowym chcecboxie, wymaganym do złożenia zamówienia i znajdującym się na Elektronicznym formularzu zamówienia wyraża następującą zgodę: "Wyrażam zgodę na dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym lub na rozpoczęcie świadczenia usługi przed upływem 14 dni od dnia zawarcia umowy i przyjmuję do wiadomości utratę prawa do odstąpienia od umowy". Sprzedawca potwierdzi otrzymanie ww zgody mailowo.
  5. 3.5 W celu złożenia Zamówienia konieczne jest podanie w Elektronicznym formularzu zamówienia danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe, dokonanie akceptacji treści Regulaminu, wysłanie zamówienia poprzez naciśnięcie przycisku "Zamawiam z obowiązkiem zapłaty".
   1. 3.5.1 Wysłanie przez Klienta Elektronicznego formularza zamówienia stanowi wiążące oświadczenie woli zawarcia Umowy sprzedaży zawartej na odległość, zgodnie z treścią niniejszego Regulaminu.
   2. 3.5.2 Umowę sprzedaży na odległość traktuje się jako zawartą w chwili przyjęcia przez Sprzedającego Elektronicznego formularza zamówienia, czego potwierdzeniem jest wyświetlenie Kupującemu komunikatu potwierdzającego przyjęcie zamówienia i podanie jego numeru.
   3. 3.5.3 Po zawarciu Umowy sprzedaży na odległość, Klient otrzymuje w formie wiadomości e-mail potwierdzenie złożonego zamówienia zawierające: potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji i zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia oraz ogólnych warunków zawartej Umowy sprzedaży na odległość (Regulamin Sklepu Internetowego wraz z Załącznikami Nr 1 i 2), dane Sprzedawcy, odpowiedzialności Sprzedawcy za jakość świadczenia, o usługach świadczonych przez Sprzedawcę po sprzedaży oraz o sposobie i skutkach odstąpienia od umowy. Pouczenie co do sposobu i o skutkach odstąpienia od umowy zawarte jest w Załączniku nr 2.
   4. 3.5.4 Do czasu rozpoczęcia przez Sprzedającego realizacji zamówienia:
    1. 3.5.4.1 Klient może zmienić swoje zamówienie przy pomocy rozwiązania technicznego dostępnego na stronie Elektronicznego formularza zamówienia i przechodząc ponownie całą ścieżkę składania zamówienia. Zmiana zamówienia następuje poprzez złożenie nowego, które wchodzi w miejsce dotychczas złożonego. Ewentualnie, dokonana przez Klienta płatność rozliczana jest na poczet nowego zamówienia, a w przypadku nadpłaty jest ona zwracana na rachunek bankowy, z którego dokonywana była płatność.
    2. 3.5.4.2 Klient może anulować swoje zamówienie wybierając opcję „anuluj zamówienie” dostępną na stronie Elektronicznego formularza zamówienia.
   5. 3.5.5 W przypadku dokonania przez Klienta anulowania zamówienia Sprzedawca dokonuje zwrotu otrzymanej płatności w terminie 3 dni roboczych. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient.
 4. 3.6 Podane ceny nie obejmują kosztów przesyłki ponoszonych przez Klienta. Ceny za przesyłkę danego produktu są zróżnicowane i zależą od formy płatności i formy dostawy.
  3.7 Sklep zastrzega sobie prawo zmiany Cen Towarów z zastrzeżeniem, że zmiany cen nie będą dotyczyć zamówień będących w trakcie realizacji. Sklep prowadzi politykę cen stałych aktualizowanych co kwartał, w oparciu o koszty zakupu i kurs euro.
  3.8 Każdy Klient otrzymuje od ES rabat za rejestrację, który jest jednorazowy i wynosi 5% od pierwszego zakupu. Rabat dotyczy wartości netto zamówienia, sumuje się wyłącznie z rabatami ilościowymi, a jego wartość wyliczana jest w koszyku. Podczas procesu sprzedażowego należy wpisać w odpowiednim dedykowanym polu unikalny kodu rabatowy, który jest podany w mailu potwierdzającym rejestrację.
  3.9 ES ma prawo odmówić zarejestrowania konta lub zlikwidować konto Klienta, jeżeli Klient nie spełnia warunków wynikających z Regulaminu lub gdy ES będzie miał uzasadnione podejrzenia co do prawdziwości danych podanych przez Klienta w procesie rejestracji. W przypadku likwidacji konta Klienta zostanie on o tym poinformowany drogą elektroniczną w terminie 7 dni przed planowaną likwidacją.
  3.10 W celu złożenia Zamówienia konieczne jest podanie w Elektronicznym formularzu zamówienia danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe, dokonanie akceptacji treści Regulaminu, wysłanie zamówienia poprzez naciśnięcie przycisku "Zamawiam z obowiązkiem zapłaty".
 5. 3.11 Złożenie Zamówienia możliwe jest 24 godziny na dobę w każdy dzień tygodnia.
  3.12 Sprzedawca dopuszcza wyznaczenie innych Dni Roboczych, w których Zamówienia nie będą realizowane po uprzedniej informacji umieszczonej w Serwisie.
  3.13 Zamówienia za pośrednictwem gotowego formularza Sklepu lub drogą e-mailową można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Zamówienia realizowane są w Dni robocze. Zamówienia złożone w soboty, niedziele i święta rozpatrywane będą w kolejności ich złożenia w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zostało złożone zamówienie.
  3.14 Zamówienia w Sklepie internetowym realizowane są na terenie Polski.
 6. 3.15 Istnieje możliwość wysyłki zakupionych towarów poza granice Polski po uprzednim, indywidualnym ustaleniu z Klientem kosztów transportu i zasad przesyłki.
  3.16 Sklep zastrzega sobie możliwość telefonicznego lub e-mailowego potwierdzenia przyjęcia zamówienia. Sklep może odmówić realizacji zamówienia, informując o tym Klienta drogą elektroniczną.
  3.17  Wysokość Cen jest wiążąca i nie może być przedmiotem negocjacji.
  3.18 W przypadku, gdy Sprzedający nie jest w stanie zrealizować Zamówienia w terminie wskazanym w Serwisie, Zamawiający informowany jest niezwłocznie o tym fakcie drogą mailową. Zamawiający ma wówczas prawo w ciągu 2 dni od dnia zaksięgowania środków na koncie Sprzedającego :
           a)      wydłużyć czas realizacji Zamówienia,
           b)      anulować Zamówienie w całości.
  3.19 Orientacyjne terminy realizacji zamówień zostały określone poniżej: Spis terminów realizacji dla poszczególnych towarów ze sklepu internetowego:*
           a)      Listwy rolkowe LR28, LRK28 -termin realizacji do 10 dni roboczych.**
           b)      Elementy kulowe serii 3000 i 5150 - termin realizacji do 10 dni roboczych.**
           c)      Rolki transportowe: Ø   seria RT0, RT1, RT2 (do 100szt.) -termin realizacji do 20 dni roboczych.** Ø    seria RT2K2 (do 50szt.) - termin realizacji do 20 dni roboczych.**
           d)      Magazyn palet - termin realizacji - na zapytanie
           e)      Stoły hydrauliczne - termin realizacji - na zapytanie
           f)       Przenośniki rolkowe nienapędzane - termin realizacji - na zapytanie
           g)      Obrotnica profili konstrukcyjnych - termin realizacji - na zapytanie
           h)      Koła łańcuchowe - termin realizacji - na zapytanie
           i)       Przenośniki elastyczne - termin realizacji - na zapytanie
  *podane terminy realizacji odnoszą się do dni roboczych spedycji (od poniedziałku do piątku), ewentualne opóźnienia mogą wynikać m.in. ze złych warunków atmosferycznych czy dni wolnych od pracy np. świąt, w przypadku wystąpienia ewentualnych opóźnień Klient zostanie niezwłocznie o nich poinformowany;
 7. ** podane terminy są terminami przykładowymi, które zostaną dochowane, jeśli poszczególne komponenty znajdują się w danym momencie na stanie magazynowym. W przypadku braków magazynowych mogą wystąpić ewentualne opóźnienia, o których Klient zostanie niezwłocznie poinformowany
 8. *** podane terminy zostaną zachowane przy założeniu, że poddostawcy pneumatyki/hydrauliki ES dotrzymają określonych przez siebie terminów dostaw
 9. **** podane terminy są zależne od stanu magazynowego szwedzkiej firmy Marko, głównego producenta stołów hydraulicznych, którego jedynym przedstawicielem na Polskę jest ES.  
 10. 4 Płatność
  1. 4.1 Sklep Internetowy oferuje możliwość dokonania płatności w formie przedpłaty lub faktury proformy. Opcja płatności z odroczonym terminem płatności jest możliwa w sytuacjach indywidualnie uzgodnionych ze Sprzedawcą.
  2. 4.2 Płatności za towar można dokonać w sposób wybrany w momencie składania zamówienia na Elektronicznym formularzu zamówienia.
 11. 5 Dostawa
  1. 5.1 Na Elektronicznym formularzu zamówienia Klient dokonuje wyboru sposobu dostawy poprzez zaznaczenie dokonanego wyboru. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zmiany wybranego przez Klienta sposobu dostawy bez dodatkowych kosztów dla Klienta.
  2. 5.2 W przypadku, gdy nie dojdzie do odbioru Towaru przez Klienta, czego efektem będzie zwrot Towaru do Sprzedawcy - Sprzedawca może odstąpić od umowy sprzedaży. Odstąpienie od umowy następuje poprzez złożenie Klientowi oświadczenia w postaci wiadomości e-mail.
  3. 5.3 W sytuacji wskazanej w pkt 2, Sprzedawca zobowiązany jest niezwłocznie zwrócić Klientowi otrzymaną płatność za zakupiony przez Klienta Towar.
  4. 5.4 Przesyłka wysyłana jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia. Sklep poinformuje Klienta niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.
   5.5 W tytule zapłaty za Zamówienie należy podać numer Zamówienia.
   5.6 Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty oznaczonej przez Sprzedawcę Ceny + VAT wraz z Kosztami dostarczenia Towaru oraz odbioru Towaru.
   5.7 Klient zobowiązany jest dokonać przelewu na wskazane konto w ciągu 7 dni od daty złożenia zamówienia. Nieotrzymanie ceny lub potwierdzenia zapłaty ceny w tym terminie jest równoznaczne z anulowaniem zamówienia i jego unieważnieniem.
  5. 5.8 Istnieje możliwość anulowania zamówienia przez Klienta, jeśli zamówienie nie zostało jeszcze zrealizowane w ciągu 6 godzin od złożenia zamówienia (telefonicznie lub poprzez e-mail).
   5.9  Towar zamówiony w Sklepie zostanie dostarczony kurierem wybranym przez Sklep na wskazany przez Klienta w zamówieniu adres. Możliwość wyboru kuriera wyłącznie przez Sklep podyktowana jest właściwościami i przeznaczeniem oferowanego towaru, wymagającego specjalnej procedury transportu i dedykowanych zabezpieczeń.
   5.10 Klient ma możliwość odbioru zakupionego towaru także w siedzibie ES.
   5.11 Każda transakcja potwierdzana jest fakturą VAT.
   5.12 Składając Zamówienie w Sklepie, Zamawiający upoważnia Sprzedającego do wystawienia faktury VAT bez podpisu Zamawiającego.
   5.13 W sytuacji braku możliwości odbioru Towaru we wskazanym terminie realizacji, Zamawiający zobowiązany jest do niezwłocznego przesłania stosownych informacji Sprzedawcy drogą e-mail.
   5.14 W przypadku Zamówień składających się z kilku rodzajów Towarów, które mają zostać dostarczone jedną przesyłką kurierską, termin realizacji będzie uzależniony od terminu skompletowania przez Sprzedającego ostatniego Towaru z danego Zamówienia.
   5.15 Przy dostawie Towaru Zamawiający ma obowiązek zbadać Towar objęty Zamówieniem i sprawdzić czy Towar posiada uszkodzenia wynikłe z transportu, czy opakowanie Towaru jest nienaruszone i czy przesyłka jest zgodna z Zamówieniem. Stwierdzenie przy kurierze uszkodzenia przesyłki, niekompletności lub niezgodności przesyłki z Zamówieniem oraz sporządzenie protokołu reklamacyjnego jest jedyną podstawą do rozpatrzenia reklamacji. O zaistniałej sytuacji należy bezzwłocznie zawiadomić Sprzedającego.  
 12. 6 Odstąpienie od umowy - elektroniczny formularz zwrotu
  1. 6.1 Kupujący będący Konsumentem, który zawarł Umowę sprzedaży na odległość może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży zawartej na odległość - umowę uważa się za niezawartą.
  2. 6.2 W przypadku odstąpienia od umowy - Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.
  3. 6.3 Oświadczenie Konsumenta musi jednoznacznie wyrażać jego wolę odstąpienia od umowy, w szczególności Konsument może:
   1. 6.3.1 skorzystać z elektronicznego formularza zwrotu dostępnego na stronie Sklepu Internetowego. Sprzedawca niezwłocznie potwierdzi na Trwałym nośniku fakt otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego za pośrednictwem ww formularza.
   2. 6.3.2 odstąpić od umowy wykorzystując formularz odstąpienia od umowy, będący Załącznikiem nr 1 - wysyłając go na adres siedziby Sprzedającego.
   3. 6.3.3 Sprzedawca niezwłocznie potwierdzi na Trwałym nośniku fakt otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego w sposób wskazany w ppkt 1 i 2.
  4. 6.4 Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
  5. 6.5 Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
   1. 6.5.1 dla umowy w wykonaniu, której Sprzedający wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności - od objęcia w posiadanie Towaru przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną nią przewoźnik, a w przypadku umowy, która:
    1. 6.5.1.1 obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części;
    2. 6.5.1.2 polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony - od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy;
   2. 6.5.2 dla pozostałych umów - od dnia zawarcia umowy.
  6. 6.6 Formularz oświadczenia o odstąpieniu od umowy (Załącznik Nr 1 do niniejszego Regulaminu) oraz informacja dotycząca korzystania z prawa odstąpienia od umowy (Załącznik Nr 2 do niniejszego Regulaminu) są przekazywane Konsumentowi w formie elektronicznej wskazanej w III pkt 5 ppkt 3 niniejszego Regulaminu.
  7. 6.7 Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów wskazanych w art. 38 ustawy z dnia 30.05.2014 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 134) o prawach konsumenta, m.in. Umów:
   1. 6.7.1 w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na ryku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
   2. 6.7.2 których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
   3. 6.7.3 których przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
   4. 6.7.4 których przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
   5. 6.7.5 o dostarczanie treści cyfrowych oraz licencji elektronicznych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy;
   6. 6.7.6 których przedmiotem jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia, oraz w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
   7. 6.7.7 o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
   8. 6.7.8 zawartej w drodze aukcji publicznej;
   9. 6.7.9 o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
   10. 6.7.10 w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
 13. 7 Skutki odstąpienia od umowy sprzedaży rzeczy
  1. 7.1 Sprzedawca w ciągu 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży rzeczy, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy, odpowiadające najtańszemu oferowanemu przez Sprzedawcę sposobowi dostarczenia.
   1. 7.1.1 Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument.
   2. 7.1.2 Jeżeli Konsument celem realizacji prawa do odstąpienia - skorzysta z Elektronicznego formularza zwrotu - środki będą zwrócone wybranym sposobem i na podany przez Konsumenta rachunek bankowy.
  2. 7.2 Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Towar od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
  3. 7.3 Sprzedawca może zaproponować Konsumentowi, że sam odbierze od niego rzecz. Jeżeli jednak Sprzedawca nie złożył takiej propozycji - Konsument powinien zwrócić rzecz Sprzedawcy (lub osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru) niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. Towar, który Konsument zwraca powinien wysyłać go na adres siedziby Sprzedawcy.
  4. 7.4 Konsument jest odpowiedzialny za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
 14. 8 Reklamacje
  1. 8.1 Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Towary wolne od wad fizycznych i prawnych i jest odpowiedzialny względem Klienta za wady fizyczne i prawne zakupionego Towaru na zasadach określonych w kodeksie cywilnym.
  2. 8.2 Jeżeli po przejściu własności Towaru na Kupującego stwierdzi on, że Towar posiada wady fizyczne lub prawne, Kupujący może złożyć Sprzedającemu reklamację z tytułu rękojmi za wady:
   1. 8.2.1 za pośrednictwem Elektronicznego formularza reklamacyjnego;
   2. 8.2.2 w formie pisemnej na adres siedziby Sprzedającego lub poprzez e-mail na adres webshop@europasystems.com.
   3. 8.2.3 W zgłoszeniu należy określić wadę, jaką zdaniem Kupującego towar posiada, żądania wobec Sprzedającego oraz jeżeli jest to możliwe – udokumentować rzeczoną wadę oraz przedstawić dowód zakupu Towaru w Sklepie Internetowym. Sprzedawca obowiązany jest udzielić odpowiedzi na reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Jeżeli nie udzielił odpowiedzi w ww terminie uważa się, że uznał reklamację. Odpowiedź na reklamację Sprzedawca przekazuje Kupującemu na piśmie lub Trwałym Nośniku.
   4. 8.2.4 Kroki jakie musi podjąć Kupujący celem złożenia reklamacji, w tym sposób doręczenia Sprzedawcy reklamowanego Towaru wskazane są na poszczególnych etapach w Elektronicznym formularzu reklamacyjnym. W przypadku skorzystania przez Kupującego z innego sposobu złożenia reklamacji niż za pośrednictwem Elektronicznego formularza reklamacyjnego - Sprzedawca poinformuje Kupującego o dalszych krokach postępowania reklamacyjnego w sposób odpowiadający sposobowi złożonej reklamacji.
   5. 8.2.5 W przypadku uznania przez Sprzedawcę reklamacji za uzasadnioną: koszty wymiany, naprawy, w tym koszt przesyłki związanej z reklamacją Towaru ponosi Sprzedający.
   6. 8.2.6 W przypadku gdy w następstwie złożonej przez Konsumenta reklamacji spór nie został rozwiązany, Sprzedawca przekazuje Konsumentowi na papierze lub innym trwałym nośniku oświadczenie o:
    1. 8.2.6.1 zamiarze wystąpienia z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich albo zgodzie na udział w takim postępowaniu albo
    2. 8.2.6.2 odmowie wzięcia udziału w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.
  1. 8.3 Koszt wysyłki reklamowanego Towaru do Sprzedającego ponosi Zamawiający, w razie uwzględnienia reklamacji przesyłka zwrotna zostanie opłacona przez Sprzedającego. Sposób i termin wysyłki zostanie wskazany po rozpatrzeniu reklamacji.
   8.4 Sprzedawca nie przyjmuje zwrotów za pobraniem
  9 Opinie
  1. 9.1 W określonym terminie po realizacji Zamówienia, Klient posiadający Konto - może zostać poproszony w wiadomości e-mail o dodanie Oceny obsługi zamówienia oraz oceny poszczególnych towarów. Ocena obsługi zamówienia oraz ocena poszczególnych towarów jest dobrowolna i nieodpłatna, a w celu jej dokonania należy kliknąć na link, który przenosi na osobną stronę. W ramach jednego zamówienia - Klient ma możliwość wyłącznie jednokrotnego dodania ww Ocen..
  2. 9.2 W ramach ww Ocen Klient może przyznać ocenę w formie gwiazdek od 1 do 5 oraz dodać wypowiedź słowną limitowaną do 65 535 znaków słownych. Ww Oceny są automatycznie podpisywane imieniem Klienta i miastem, które jest wskazane przez Klienta przy rejestracji Konta.
  3. 9.3 Oceny są przechowywane i prezentowane publicznie na stronie Sklepu Internetowego, a także na stronach internetowych Partnerów.
  4. 9.4 Sprzedawca nie weryfikuje merytorycznie, nie kontroluje Ocen o zamówieniach. Kupujący wyłącznie i samodzielnie ponosi odpowiedzialność za wypowiedź poczynioną w ramach Ocen. Sprzedawca jest uprawniony do zablokowania Ocen w całości lub w części na zasadach wynikających z przepisów prawa i niniejszego Regulaminu.
  5. 9.5 Niedopuszczalne jest zamieszczanie treści zawierających informacje nieprawdziwe, wprowadzające w błąd, wulgarne, agresywne, o charakterze obraźliwym lub będące w oczywisty sposób uznane za niezgodne z dobrymi obyczajami. Niedopuszczalne też jest umieszczanie treści o charakterze bezprawnym, naruszających prawa osób trzecich, czy stanowiących czyn nieuczciwej konkurencji.
  6. 9.6 Klient zobowiązuje się nie umieszczać treści, które zawierają linki do zewnętrznych serwisów internetowych, mających charakter promocyjny lub reklamowy lub zawierających dane osobowe osób trzecich. Zakazane jest także umieszczanie treści o charakterze bezprawnym, w szczególności stanowiących czyn nieuczciwej konkurencji itp.
  7. 9.7 Klient ponosi odpowiedzialność za redagowane przez siebie i umieszczane wypowiedzi, w szczególności odpowiedzialny jest za naruszenie praw lub dóbr osób trzecich
  8. 9.8 Na wyraźną prośbę Klienta treść Ocen może zostać ukryta dla innych użytkowników Sklepu, ale przyznana ocena w formie gwiazdek wliczana jest w ogólną ocenę Sklepu i Towaru.
 15. 10 Własność intelektualna
  1. 10.1 Klient oświadcza, że nie przysługują mu jakiekolwiek prawa, w tym prawa autorskie bądź pokrewne do Ocen i wypowiedzi przez niego zamieszczonych, poza uprawnieniem do korzystania z Sklepu Internetowego w sposób określony w Regulaminie. Klient nie jest uprawniony do jakiegokolwiek utrwalania, zwielokrotniania, udostępniania, upubliczniania bądź rozpowszechniania treści, chyba, że takie uprawnienie wynika z przepisów prawa lub Regulaminu.
  2. 10.2 Klient nie jest uprawniony do jakiejkolwiek ingerencji w treści, w szczególności nie jest uprawniony do ingerowania w treść, strukturę, formę, grafikę, mechanizm działania, ani inne elementy Sklepu Internetowego.
  3. 10.3 Klient zamieszczając Sklepie internetowym Oceny, które stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4.2.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych - udziela Sprzedającemu niewyłącznej i nieodpłatnej i nie ograniczonej czasowo oraz terytorialnie licencji do korzystania przez Sprzedającego z tych utworów, wraz z prawem do udzielenia sublicencji na rzecz Partnerów Sprzedającego, która obejmuje publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (Internet). Licencja zostaje udzielona w odniesieniu do wszystkich pól eksploatacyjnych znanych w chwili jej udzielania, w szczególności do następujących pól eksploatacji:
   1. 10.3.1 w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu dowolną techniką - w szczególności techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, cyfrową tj. przy użyciu jakichkolwiek technik na jakimkolwiek nośniku audiowizualnym lub wizualnym, w szczególności na dyskach audiowizualnych, płytach CD, dysku komputerowym, w sieci multimedialnej, w tym internetowych oraz powiązanych serwisach on-line oraz zwielokrotniania, utrwalania, wykorzystania w Internecie, reklamie, zwielokrotniania zapisu w formie elektronicznej w pamięci komputera oraz w sieciach wewnętrznych, jak i zewnętrznych,
   2. 10.3.2 wykorzystywanie całości lub fragmentów bądź dowolnych elementów utworu z możliwością dokonania modyfikacji wynikającej z istoty danego medium internetowego - we wszystkich wydawnictwach, w szczególności internetowych, cyfrowych, w biuletynach i informacjach, samodzielnie bądź w połączeniu z innymi utworami bądź fragmentami utworów; wykorzystywanie w całości lub fragmencie w celu promocji i reklamy, w szczególności w formie reklamy audiowizualnych, audio, medialnych.
   3. 10.3.3 w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzenie do obrotu, użyczenie, najem oryginału albo egzemplarzy
   4. 10.3.4 w zakresie rozpowszechnia utworu w sposób inny niż określony powyżej - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,
   5. 10.3.5 wykorzystanie utworów dla celów promocyjnych i marketingowych;
  4. 10.4 Usunięcie Konta przez Klienta lub Oceny w myśl rozdziału X pkt 8 nie ma wpływu na obowiązywanie powyższej licencji.
 16. 11 Postanowienia końcowe
  1. 11.1 Niniejsze Warunki korzystania obowiązują od dnia 2020.12.09.
  2. 11.2 W razie zmiany lub unieważnienia któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu decyzją kompetentnego organu lub sądu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą Sprzedawcę oraz Klienta.
  3. 11.3 Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów związanych z Regulaminem jest prawo polskie. Spory te będą rozstrzygane przez właściwy miejscowo sąd powszechny. Klient będący Konsumentem może również skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Wszelkie informacje dotyczące pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń można uzyskać na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: www.uokik.gov.pl. Jednocześnie informujemy, że wskazane postępowania mają charakter dobrowolny i obie strony muszą wyrazić na nie zgodę.
  4. 11.4 Na podstawie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. informujemy, iż pod adresem https://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
  5. 11.5 Regulamin jest stale dostępny na stronie Sklepu.
  6. 11.6 Złożenie Zamówienia oznacza akceptację Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w dniu złożenia Zamówienia.
   11.7 W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
   11. 8 ES zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu z zastrzeżeniem, iż zmiany nie będą miały zastosowania do usług będących w trakcie wykonywania.
   11.9 Przed złożeniem zamówienia Klient jest zobowiązany do zapoznania się z niniejszym Regulaminem. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
   11.10 Wszelkie spory wynikłe z tytułu zawarcia, wykonywania i rozwiązania zawartej na mocy Regulaminu umowy sprzedaży bądź innych, Sprzedający oraz Zamawiający - w braku porozumienia - skierują do rozstrzygnięcia Sądowi miejscowo właściwemu dla siedziby Sprzedającego.
   11.11 Sklep zastrzega sobie prawo do:
  7.          a)     wycofania poszczególnych produktów ze Sklepu,
            b)      zmiany Cen oraz ilości Towarów w Sklepie,
            c)      wprowadzania nowych Towarów do Sklepie,
            d)      przeprowadzania zmian i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu,
            e)      zmiany minimalnej wartości zamówienia w Sklepie,
            f)       zmiany minimalnej ilości sztuk towarów zamawianych w Sklepie.
 17. 12 Odpowiedzialność Sprzedającego

 18. 1)      Sprzedający nie ponosi w szczególności odpowiedzialności za szkody wynikłe z:
           a)      niedostosowania się Zamawiającego do wymogów technicznych niezbędnych do używania Towaru;
           b)      siły wyższej;
           c)       awarii lub uszkodzeń Towaru, powstałych na skutek przyczyn nieprawidłowego działania jakichkolwiek urządzeń peryferyjnych, awarii sprzętu lub oprogramowania sterującego pracą urządzenia, którego częścią jest Towar;
  2)      Za wszelkie skutki wynikłe z niewłaściwego lub niezgodnego z Regulaminem dokonania Zamówienia przez Zamawiającego, błędnych danych wskazanych w formularzu rejestracyjnym, całkowitą odpowiedzialność ponosi Zamawiający.
  3)      O każdorazowej zmianie adresu poczty elektronicznej Zamawiający, który się nim posługuje w komunikacji ze Sprzedającym, ma obowiązek niezwłocznie powiadomić Sprzedającego. W przypadku likwidacji lub zmiany adresu poczty elektronicznej Zamawiający jest obowiązany zapewnić przekierowanie przychodzących na stary adres wiadomości na nowy adres tak, aby otrzymywać korespondencję wysyłaną również na stary adres. W braku dopełnienia tych obowiązków Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za szkodę wynikłą z braku zapoznania się przez Zamawiającego z treścią wiadomości.
  4)      Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi, ani za utratę korzyści, jakie Zamawiający mógłby odnieść gdyby mu szkody nie wyrządzono. Całkowita odpowiedzialność Sprzedającego ze wszystkich tytułów nie może przekroczyć kwoty wartości Zamówienia w związku, z którym powstała szkoda. 
 19. 13 Przetwarzanie danych osobowych
Wszystkie informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych znajdują się w <polityce prywatności>.  
pixel