Polityka Prywatności

Polityka prywatności:

 1. Administrator Danych – administratorem danych osobowych oraz strony internetowej www.europasystems.pl, www.europasystems.com, www.europasystems.de jest Europa Systems Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa; zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS 0000518816, NIP 8531518455; dane kontaktowe: +48 915-790-350; e-mail:  info@europasystems.com;
 2. Funkcjonujący w Europa Systems Sp. z o.o. Administrator Bezpieczeństwa Informacji staje się od 25.05.2018 r. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, z którym można się kontaktować drogą e-mailową: lukasz.wielgosz@europasystems.com;
 3. RODO –  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
 4. U.ś.u.d.e. – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
 5. Formularz Kontaktowy – usługa świadczona drogą elektroniczną, dostępna na stronie internetowej www.europasystems.pl, www.europasystems.com, www.europasystems.de,  której przedmiotem jest umożliwienie użytkownikowi wysłania wiadomości do Administratora bądź prośby o kontakt;
 6. Newsletter – usługa świadczona drogą elektroniczną, której przedmiotem jest dostarczanie – po uprzedniej zgodzie wyrażonej przez użytkownika – cyklicznych materiałów o treści marketingowej, promujących działalność Administratora Danych;
 7. Administrator Danych przetwarza Państwa dane osobowe w następujących celach:
 1. udzielenia odpowiedzi w zakresie przez Państwa wskazanym w Formularzu kontaktowym. Przetwarzanie danych osobowych w nim zawartych jest niezbędne do zrealizowania usługi Formularza kontaktowego (zgodnie z art. 6 ust.1 lit. b) RODO);  
 2. do zabezpieczenia ewentualnych roszczeń Administratora Danych, jeżeli takie roszczenia powstaną, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych polegającego na obronie przed roszczeniami osób trzecich lub dochodzeniu swoich roszczeń (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. F RODO);
 3. marketingu i promocji produktów i usług- w przypadku wyrażenia zgody (zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a) RODO);
 4. wysyłania informacji handlowych – w przypadku wyrażenia zgody (zgodnie z art. 10 ust. 2 u.ś.u.d.e. i art. 6 ust.1 lit. a) RODO);
 5. używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych dla celów marketingu bezpośredniego w przypadku wyrażenia zgody (art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne i art. 6 ust.1 lit. a) RODO);
 6. podanie danych w „formularzu rejestracyjnym w sklepie” wyłącznie w celu wykonania realizacji umowy (zgodnie z art. 6 ust.1 lit. b) RODO);
 7. udzielenia odpowiedzi w zakresie wskazanym przez Państwa drogą e-mailową, telefoniczną  (zgodnie z art. 6 ust.1 lit. b) RODO);

8. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt 7, Państwa dane osobowe mogą być udostępnianie innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami Państwa danych mogą być:

a. podmioty, które przetwarzają Państwa dane osobowe w imieniu Administratora Danych na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (podmioty przetwarzające).  

9. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt 7 celów przetwarzania, tj.:

a. dla celu w pkt 7 a) oraz 7 g) dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia realizacji umowy, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa, jeżeli nie zostanie zawarta umowa to dane będą przetwarzane do czasu wymaganego przez przepisy prawa;

b. dla celu w pkt 7b) dane osobowe przetwarzane będą do czasu prawomocnego zakończenia postępowania dotyczącego roszczeń związanych z realizacją umowy zawartej pomiędzy Państwem a Administratorem Danych;

c. dla celu w pkt 7 c) dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania przez Państwa zgody na takie przetwarzanie.

d. dla celu w pkt 7 d) dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania przez Państwa zgody na takie przetwarzanie.

e. dla celu w pkt 7 e) dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania przez Państwa zgody na takie przetwarzanie.

f. dla celu w pkt 7 f) dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia realizacji umowy, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa, jeżeli nie zostanie zawarta umowa to dane będą przetwarzane do czasu wymaganego przez przepisy prawa;  

10. W związku z przetwarzaniem Państwa danych przez Administratora Danych, przysługuje Państwu:

a. prawo dostępu do treści danych, zgodnie z art. 15 RODO - prawo otrzymania potwierdzenia, czy przetwarzane są Państwa dane osobowe, a jeżeli są przetwarzane, są Państwo uprawnieni do uzyskania dostępu do nich, uzyskania ich kopii oraz do uzyskania następujących informacji: o celach przetwarzania, kategoriach danych osobowych, informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane zostały lub zostaną ujawnione, o okresie przechowywania danych lub o kryteriach ich ustalania, o przysługujących Państwu prawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, o możliwości wniesienia skargi do organu nadzoru, o źródle pozyskania danych osobowych, jeżeli nie zostały pozyskane bezpośrednio od Państwa oraz o profilowaniu i zautomatyzowanym przetwarzaniu decyzji;

b. prawo do sprostowania danych, zgodnie z art. 16 RODO – jeżeli uzyskają Państwo informację o tym, że Państwa dane osobowe przetwarzane przez Administratora Danych są nieprawidłowe, nieaktualne lub niekompletne, mają Państwo prawo żądać ich niezwłocznego sprostowania lub uzupełnienia;

c. prawo do usunięcia danych, zgodnie z art. 17 RODO, przy czym jeżeli wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych, żądanie usunięcia odniesie taki sam skutek jak cofnięcie zgody;

d. prawo do ograniczenia przetwarzania danych, zgodnie z art. 18 RODO - zażądać zaprzestania ich przetwarzania za wyjątkiem ich przechowywania, w sytuacjach, gdy:

a) kwestionują Państwo prawidłowość danych osobowych- na okres, w którym Administrator Danych będzie weryfikował ich prawidłowość;

b) kwestionują Państwo zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych przez Administratora Danych;

c) Administrator Danych nie potrzebuje już tych danych, ale są one potrzebne Państwu do ustalenia, dochodzenia lub obrony jego roszczeń;

d) Wnieśli Państwo sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu podjęcia decyzji przez Administratora Danych co do zasadności sprzeciwu;

e. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, zgodnie z art. 21 RODO;

f. prawo do przenoszenia danych zgodnie z art. 20 RODO - otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe, które dostarczyli Państwo Administratorowi Danych, jeżeli ich przetwarzanie odbywa się na podstawie Państwa zgody, lub zażądać przesłania tych danych innemu, wskazanemu przez Państwa administratorowi.  

11. W przypadkach, w których przetwarzanie Państwa danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

12. Administrator Danych oświadcza, że nie będzie przekazywał powierzonych danych osobowych poza terytorium Unii Europejskiej, chyba że z wyprzedzeniem uzyska pisemną zgodę osoby, której dane dotyczą oraz zapewni dopełnienie wszystkich obowiązków wynikających z RODO w zakresie transferu danych osobowych do państw trzecich.

13. Administrator Danych oświadcza, że podczas przetwarzania danych nie wykorzystuje mechanizmu profilowania.

14. W przypadkach uznania, iż przetwarzanie Państwa danych przez podmioty wskazane w pkt 7 narusza przepisy RODO, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

15. W zakresie, w jakim przetwarzanie Państwa danych następuje w celu zawarcia umowy bądź podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, podanie przez Państwa danych jest warunkiem zawarcia tej umowy. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia i realizacji umowy;

16. W celu rezygnacji z otrzymywania informacji marketingowych i / lub handlowych, należy kliknąć przycisk „Wypisz się”, znajdujący się na dole wiadomości e-mail zawierającej treści o charakterze marketingowym lub handlowym lub wysłać e-maila do Inspektora Ochrony Danych o potrzebie skorzystania z praw zawartych w pkt. 10.

17. W przypadku chęci skorzystania z przysługujących Państwu praw, o których mowa w pkt 10 lub w przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem Państwa danych, należy skontaktować się z Administratorem Danych, na adresy podane w pkt 1.

18. Google Analytics

Nasz serwis internetowy korzysta z Google Analytics, narzędzia do analizowania statystyk ruchu na naszej stronie, które jest własnością Google Inc. W tym celu korzystamy z cookies Google Analytics, czyli plików tekstowych, które są zapisywane na Twoim komputerze i umożliwiają nam analizę sposobu korzystania z naszego serwisu. Informacje uzyskane dzięki cookies (w tym Twój adres IP) są zapisywane na serwerze Google w USA. Google analizuje te dane, aby badać sposób korzystania z naszej strony, a także wykonać raporty statystyczne dla Europa Systems oraz przygotować dodatkowe usługi dotyczące serwisu i używania Internetu. Google ani Administrator Danych w żadnym wypadku nie będzie łączyć Twojego IP z innymi danymi. Możesz wyłączyć przyjmowanie cookies konfigurując ustawienia Twojej przeglądarki internetowej. Pragniemy jednak zaznaczyć, że w takim wypadku nie będziesz mógł wykorzystać w pełni wszystkich funkcjonalności naszego serwisu. Korzystając ze strony Europa Systems Sp. z o.o. zgadzasz się na analizowanie Twoich danych przez Google w sposób i celach tu opisanych.  

Europa Systems Sp. z o.o. informuje, że w związku z udostępnianiem treści serwisu stosuje tzw. technikę cookies polegającą na przechowywaniu informacji lub uzyskiwaniu dostępu do informacji już przechowywanej w urządzeniu końcowym użytkownika Serwisu w następujących celach:  

a) Technika cookies jest stosowana w celu poprawy jakości działania serwisu, a w szczególności:

• tworzenia statystyk oglądalności poszczególnych treści;

• personalizacji usług świadczonych z wykorzystaniem serwisu;

• utrzymywania sesji użytkowników;

• uwierzytelniania osób korzystających z serwisu;

• dostarczania użytkownikom personalizowanych treści reklamowych.  

b) Użytkownik ma możliwość samodzielnego określenia warunków stosowania techniki cookies za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez niego telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym lub konfiguracji usługi.  

Pomimo, że nie łączymy Twoich danych pozyskiwanych z cookies oraz Twojego adresu IP z innymi danymi, może zdarzyć się, że będą one stanowić dane osobowe. Wówczas przetwarzanie tych danych osobowych odbywa się przez Administratora w związku z prawnie uzasadnionym celem Administratora Danych, a przetwarzanie to nie narusza Twoich praw i wolności osobistych. Przysługują Ci również prawa opisane w pkt 10 niniejszej Polityki.    

pixel