Ogólne warunki sprzedaży

OGÓLNE ZASADY I WARUNKI SPRZEDAZY PRODUKTÓW EUROPA SYSTEMS SP. Z O.O.

1. ZAKRES OBOWIĄZYWANIA

1. Niniejsze postanowienia określają zasady i warunki sprzedaży Produktów, obowiązujące Europa Systems Sp. z o.o. (zwana dalej w skrócie ES) i Kontrahenta, o ile dana umowa bądź zamówienie, zawarta pomiędzy nimi nie będzie stanowić inaczej.W takim przypadku odmienne postanowienia szczegółowe będą miały pierwszeństwo wobec niniejszych Zasad, oraz będzie się jej stosować w takim zakresie w jakim stanowić będą uzupełnienia postanowień szczegółowej umowy i nie są z nią sprzeczne.

2. Produkt w rozumieniu niniejszych Zasad stanowi odrębny system transportu wewnętrznego jako całość (STW) zaprojektowany i wykonany na zamówienie danego kontrahenta, jak tez projekty, techniczne podzespoły i części wykorzystane do budowy i montażu systemów transportu wewnętrznego oferowane do sprzedaży przez ES.

3. Niniejsze Zasady są dostępne na ogólno-dostepnym serwisie internetowym ES, zaś odniesienie do nich w ofercie handlowej ES Inne warunki i zasady sprzedaży nie są wiążące dla ES, chyba ze zostały przez ES w formie pisemnej uznane.

2. PRZYJECIE ZOBOWIĄZAŃ

1. Zobowiązania ES wobec Kontrahenta powstają wyłącznie na podstawie pisemnej umowy bądź pisemnego oświadczenia ES o przyjęciu Zamówienia w zakresie określonym w tym oświadczeniu.

2. Informacja handlowa taka jak zapytanie ofertowe, katalog, reklama pochodząca od ES nie jest oferta w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego i nie wiąże ES.

3. CENA

1. Cena jaka Kontrahent zobowiązany jest zapłacić ES płatna jest przelewem na rachunek bankowy ES podany na fakturze ES.

2. Kontrahent nie może bez pisemnej zgody ES stosować zatrzymania i potraceń od wcześniej ustalonej ceny.

3. Ceny, o ile Strony nie uzgodniły inaczej, jest cena loco Żabów k. Pyrzyc (zakład ES) i nie zawiera kosztów transportu i ubezpieczenia dostawy.

4. Wszelkie koszty, mogące wyniknąć w czasie realizacji zamówienia np. przepakowanie, przeładunek, ubezpieczenie, opłaty bankowe i inne opłaty i podatki obowiązujące w czasie realizacji zamówienia obciążają Kontrahenta, o ile strony nie ustaliły inaczej.

5. ES ma prawo do zmiany Ceny w przypadku, gdy Kontrahent dokonał zmian warunków zamówienia po przyjęciu zobowiązania o którym mowa w pkt. 2.1 (np. zmiany specyfikacji, terminów dostawy, miejsca dostawy, itp.).

6.Wskazana Cena jest Cena netto w złotych polskich, przy czym Strony mogą uzgodnić cenę w EURO.

4.WARUNKI PŁATNOŚCI

1. O ile strony nie postanowią inaczej płatność dokonywana jest w formie przelewu na rachunek bankowy ES w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury.

2. Data zapłaty jest data wpływu należności wynikającej z faktury na konto bankowe ES.

3. W przypadku zwłoki w płatności ze strony Kontrahenta, ES zastrzega sobie prawo do wstrzymania dostaw lub świadczenia usług do chwili usunięcia zaistniałej przeszkody mającej wpływ na realizacje uzgodnionego świadczenia.

5. DOSTAWA, MONTAŻ

1. Produkt uważa się za wydany Kontrahentowi po jego oddaniu do dyspozycji w ustalonym miejscu - stosownie do postanowień zobowiązania o którym mowa w pkt. 2.1. Podstawa przyjęcia jest podpisany przez Kontrahenta „list przewozowy” lub podpisany przez obie strony „protokół zdawczo-odbiorczy”.

2. Kontrahent jest zobowiązany do odbioru produktów niezwłocznie po podaniu do wiadomości możliwego terminu wydania, do sprawdzenia po jego przejęciu oraz do niezwłocznego (w terminie do 7 dni) pisemnego zawiadomienia ES, przewoźnika lub spedytora o ewentualnych wadach lub brakach.

3.Niebezpieczeństwo utraty lub uszkodzenia produktów przechodzi na Kontrahenta z chwila jego wydania Kontrahentowi. W przypadku nie odebrania produktów przez Kontrahenta w przewidzianym jego wydania Kontrahentowi. W przypadku nie odebrania produktów przez Kontrahenta w przewidzianym terminie, niebezpieczeństwo utraty lub uszkodzenia przechodzi na niego z chwila, w której miał możliwość rozporządzania produktami.

4.Produkty, jeżeli Kontrahent nie określi pisemnie inaczej, są dostarczane na koszt Kontrahenta poprzez firmę spedycyjna wskazana przez ES. Realizacja dostawy nastąpi wyłącznie po potwierdzeniu daty i miejsca dostawy przez Kontrahenta i wskazaniu przez niego osoby upoważnionej do potwierdzenia realizacji dostawy.

5. Kontrahent jest zobowiązany zapewnić rozładunek produktów w miejscu dostaw. Koszty rozładunku oraz ewentualnego uszkodzenia produktów w trakcie rozładunku ponosi Kontrahent.

6. Terminy realizacji przyjęte w zobowiązaniu, o którym mowa w pkt. 2., są terminami obowiązującymi. ES nie odpowiada za zwlokę w terminie dostawy w przypadku, gdy Kontrahent nie dotrzymał terminów płatności bądź, jeżeli jest to wymagane, Kontrahent nie dokonał pisemnego zatwierdzenia rysunków projektowych produktów w ciągu 3 dni roboczych od daty ich otrzymania.

7.W przypadku nieodebrania produktów wykonanych przez ES dla danego Kontrahenta w terminie 14 dni od daty bezskutecznego wezwania do odbioru ES wystawi stosowna fakturę VAT obciążając Kontrahenta kosztami magazynowania. Po bezskutecznym upływie 14 dni ES ma prawo zdemontować bądź przekształcić produkt w celu jego sprzedaży (bądź elementów składowych) innemu Kontrahentowi. Zobowiązanie pierwotnego Kontrahenta zostanie umniejszone o uzyskana cenę sprzedaży po rozliczeniu kosztów magazynowania. W takiej sytuacji pierwotny Kontrahent traci prawo do kwestionowania powyższego rozliczenia.

6. GWARANCJA

1. ES udziela Kontrahentom nieodpłatnej gwarancji na produkty. Okres gwarancji wynosi 12miesiecyod daty dostawy produktów, przy założeniu 1 -zmianowego okresu pracy tj. na maximum 2080 godzin pracy w roku (którekolwiek wydarzy się pierwsze). Jeśli wykonanie dostawy zakłada konieczność sporządzenia protokołu zdawczo - odbiorczego okres gwarancji liczy się od daty jego podpisania.

2. W przypadku opóźnienia uruchomienia końcowego z przyczyn nie leżących po stronie ES, okres gwarancji rozpoczyna się nie później niż 50 dni od dostawy produktów.

3. O wykryciu wad, bądź usterek Kontrahent winien niezwłocznie zawiadomić ES jednakże nie później niż w terminie 3 dni od jej wystąpienia (dopuszczalna forma email).

4. Obowiązki ES z tytułu udzielonej gwarancji obejmują tylko wady powstałe w wyniku prawidłowego używania produktów. ES nie jest zobowiązany do gwarancji w przypadku normalnego zużycia części eksploatacyjnych oraz wad powstałych w wyniku lub w związku ze zmianami dokonanymi w produktach lub jego naprawa, która miała miejsce bez wcześniejszej pisemnej zgody ES. ES nie jest zobowiązana do naprawy produktów ani świadczenia innych usług z tytułu gwarancji w przypadku wady powstałej z przyczyn: niewłaściwego montażu i regulacji, przekroczenia parametrów technicznych, stosowania niewłaściwych mediów, niewłaściwej eksploatacji i konserwacji.

5. Na podstawie art. 558 Kodeksu Cywilnego do sprzedaży produktów Kontrahentom nie maja zastosowania przepisy dotyczące rękojmi za wady produktów.

7. ZABEZPIECZENIE WYKONANIA ZOBOWIĄZANIA

1. W wypadku zamówienia produktów, a następnie zaniechania odbioru, wycofania się z zamówienia lub jakiegokolwiek innego zaprzestania realizacji umowy z winy Kontrahenta, ES ma prawo do naliczania kary umownej w wysokości 50% wartości brutto części niezrealizowanego zamówienia - kara płatna w terminie 7 dni od daty pisemnego wezwania. Wszelkie przedpłaty dokonane przez Kontrahenta dotyczące tego zamówienia zaliczane są w poczet ww. kary umownej.

2. ES zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania kiedy faktyczna szkoda przewyższa kare umowna wyliczona zgodnie z pkt. 1.

3. Kontrahent staje się właścicielem produktów w momencie całkowitej jego zapłaty. Do tego momentu ES może dochodzić wszelkich praw wynikających z własności jak i dochodzić odszkodowania w przypadku uszkodzenia, zużycia lub nie uzgodnionego zadysponowania.

8.WARUNKI EKSPLOATACJI

Kontrahent jest zobowiązany do używania produktów zgodnie z ich przeznaczeniem, z zachowaniem bezpieczeństwa pracy oraz zobowiązuje się do przestrzegania wszelkich przepisów i regulacji dotyczących korzystania z produktów.

9. SIŁY WYŻSZE

ES nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie postanowień zamówienia jeżeli wynikły one wskutek działania „siły wyższej”. Za przypadki „siły wyższej”, które zwalniają ES od wypełnienia umownych zobowiązań na czas jej trwania, uznaje się nieprzewidziane wydarzenia, które wystąpią niezależnie od woli i winy ES po otrzymaniu zamówienia, udaremniając całkowicie lub częściowo wypełnienie zobowiązań umownych, o ile ES nie będzie mogła im zapobiec przy zastosowaniu należytej staranności. Do takich przypadków należą, w szczególności: pożar, powódź, trzęsienie ziemi, strajk, epidemia, wojna, mobilizacja, zamach terrorystyczny, embargo, decyzje władz państwowych ustanawiające zakaz lub ograniczenie wywozu lub wwozu przedmiotu oferty.

10. OBOWIĄZUJĄCE PRAWO,WŁAŚCIWOŚĆ MIEJSCOWA SADU

1. Stosunki prawne z Kontrahentem regulują przepisy prawa polskiego, a w przypadku Kontrahentów zagranicznych Konwencja Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów sporządzona w Wiedniu z dnia 11.04.1980 r.

2. Obowiązują dwa języki na zasadach równoważności tj. język polski i język niemiecki.

3. W stosunku do wszelkich sporów mogących wyniknąć pośrednio lub bezpośrednio z niniejszych zasad określa się właściwość miejscowa i kompetencyjna sadu polskiego odpowiedniego dla siedziby ES.

11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. ES oświadcza, a Kontrahent przyjmuje do wiadomości i respektowania, ze wszelkie rozwiązania techniczne zastosowane dla produktów, w tym na etapie uzgodnień ofertowych, stanowią własność intelektualna ES i podlegają prawnej ochronie.

2. Strony zobowiązują się do zachowania poufności obejmującej wszelkie informacje dotyczące sprzedaży i funkcjonowania przedsiębiorstw ES i Kontrahenta.

Zabów, dnia 17.03.2020r.

pixel