Ogólne warunki zakupów

RegulaminPolityka PrywatnościOgólne warunki sprzedaży Ogólne warunki zakupówInformacje o sklepiePolityka dotycząca cookies

OGÓLNE WARUNKI ZAKUPÓW EUROPA SYSTEMS   

Definicje:  

Zamawiający: Europa Systems sp. z o.o.  z siedzibą w Żabowie wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000518816, posiadającą REGON: 321553213, NIP: 853-151-84-55  

Dostawca: oznacza osobę fizyczną, firmę, spółkę lub inny podmiot, do którego zaadresowane jest zamówienie.

Towar: oznacza ogół surowców, materiałów, części, prefabrykatów, wyrobów lub urządzeń zamawianych przez Zamawiającego od Dostawcy;

Zamówienie: oznacza zamówienie zakupowe;

Forma dokumentowa: oznacza e-mail, fax, wiadomość sms/mms, wiadomość wysłana za pomocą komunikatora (ms teams, whats up, messenger, signal itp.) pod warunkiem technicznej możliwości jej odtworzenia i weryfikacji nadawcy;

Strony: oznacza łącznie Dostawcę i Zamawiajacego;    

§1 /Ogólne postanowienia, Zamówienie/

1.      Niniejsze Ogólne Warunki Zakupów (dalej: „OWZ”) mają zastosowanie do Zamówienia składanego u Dostawcy dotyczącego zakupu Towarów, w których kupującym jest Zamawiający, działając na potrzeby własne lub swojego klienta. OWZ obowiązują wszystkich Dostawców Towarów.

2.      OWZ stanowią integralną część wszystkich Zamówień składanych przez Zamawiającego do Dostawcy, Wszelkie odstępstwa od OWZ wymagają pod rygorem nieważności wspólnego potwierdzenia przez Zamawiającego i Dostawcę co najmniej w formie dokumentowej. Wykonując Zamówienie Dostawca uznaje w całości niniejsze OWZ. Jeśli Dostawca nie zgadza się z OWZ zobowiązany jest niezwłocznie, przed potwierdzeniem Zamówienia powiadomić o tym fakcie Zamawiającego (co najmniej w formie dokumentowej). Zamawiający zastrzega sobie w tym wypadku prawo anulowania Zamówienia.

3.      Jeśli ogólne warunki sprzedaży lub inne wzorce umowne pochodzące od Dostawcy w części bądź w całości stoją w sprzeczności z niniejszymi OWZ, wówczas wiążące są niniejsze OWZ, chyba że Strony zgodnie postanowią inaczej na piśmie pod rygorem nieważności.

4.      Zamówienie powinno zostać sporządzone co najmniej w formie dokumentowej oraz winno zawierać:

a)   przedmiot Zamówienia,

b)   numer Zamówienia

c)   ilość,

d)   cenę zakupu,

e)   warunki i termin płatności,

f)    warunki i termin dostawy,

g)   postanowienia dotyczące gwarancji i rękojmi,

h)   pozostałe warunki, np. ubezpieczenie,

i)     zapis: „Zamówienie zgodne z Ogólnymi Warunkami Zakupów (OWZ), dostępnymi na stronie internetowej www.europasystems.pl i www.europasystems.com ”

5.      W uzasadnionych i szczególnych okolicznościach Zamówienie może zostać złożone ustnie. Zamawiający obowiązany jest w takiej sytuacji niezwłocznie potwierdzić Zamówienie co najmniej w formie dokumentowej.

6.      Jeżeli w treści Zamówienia nie została wymieniona osoba, która ze strony Zamawiającego jest upoważniona do realizacji Zamówienia – przyjmuje się, iż osobą taką jest osoba, która złożyła Zamówienie w imieniu Zamawiającego.

7.      Zamawiający zastrzega konieczność potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji przez Dostawcę co najmniej w formie dokumentowej w terminie najpóźniej dwóch dni roboczych po otrzymaniu Zamówienia przez osobę upoważnioną do reprezentowania Dostawcy.

8.      Brak potwierdzenia przez Dostawcę Zamówienia w terminie wskazanym w ust. 7 powyżej, traktowany będzie przez Zamawiającego jako milczące przyjęcie przez Dostawcę Zamówienia do realizacji na warunkach określonych w Zamówieniu i zgodnych z niniejszymi OWZ. Jeżeli realizacja Zamówienia zgodnie ze specyfikacją okaże się niemożliwa, wówczas Dostawca niezwłocznie poinformuje o tym Zamawiającego.

9.      Wszelkie zamiany w przedmiocie Zamówienia mogą być wprowadzane wyłącznie po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiającego co najmniej w formie dokumentowej pod rygorem nieważności.

10.     W przypadku ilościowego rozszerzenia zakresu Zamówienia Dostawca dostarczy Towary z rozszerzonego zakresu po cenach i przy zastosowaniu rabatów uzgodnionych w pierwotnym Zamówieniu.

11.     Umowa sprzedaży/dostawy wynikająca z Zamówienia zawarta zostaje z chwilą otrzymania przez Zamawiającego potwierdzenia realizacji Zamówienia lub w przypadku wskazanym w ust. 8.

12.     Poprzez przyjęcie Zamówienia Dostawca oświadcza, iż dysponuje środkami finansowymi i technicznymi umożliwiającymi terminowe zrealizowanie Zamówienia.  

§2. /Warunki dostaw, realizacja dostaw/

1.      Towar winien zostać wykonany i dostarczony Zamawiającemu zgodnie z treścią Zamówienia, obowiązującymi normami i przepisami prawa. W szczególności Towar powinien zostać przed dostawą zweryfikowany przez Dostawcę pod kątem jakościowym oraz spełniania wymiarów kontrolnych zdefiniowanych przez Zamawiającego w Zamówieniu (jeżeli dotyczy) lub przekazanej dokumentacji wykonawczej. 2.      Dostawca zobowiązuje się do wyprodukowania Towaru z materiałów własnych i/lub powierzonych przez Zamawiającego, przy użyciu własnego sprzętu i narzędzi.

3.      Jeżeli Towar ma zostać wyprodukowany przez Dostawcę z materiałów powierzonych przez Zamawiającego, Dostawca niezwłocznie (nie później aniżeli 2 dni robocze) po przekazaniu przez Zamawiającego tych materiałów zobowiązuje się do zgłoszenia wszelkich niezgodności lub braków w tych materiałach. Brak uwag poczytuje się jako potwierdzenie zgodności przekazanych materiałów z listą materiałów powierzonych i ich zdatności do wykonania Zamówienia.

4.      Wszelkie koszty przeprowadzenia wymaganych lub ustalonych przez Strony badań jakościowych oraz uzyskania atestów materiałowych ponosi Dostawca.

5.      Czas dostawy Towaru zgodnie z Zamówieniem ma dla Zamawiającego znaczenie zasadnicze i strategiczne z uwagi na umowy zawarte przez Zamawiającego ze swoimi klientami. Wskazane w Zamówieniu terminy i harmonogram dostaw (dopuszczalne dostawy częściowe o ile zostało to określone w Zamówieniu) są wiążące dla Dostawcy oraz oznaczają termin/terminy dostarczenia Towaru staraniem i na koszt Dostawcy do siedziby Zamawiającego (Incoterms 2010 DDP Żabów) lub w inne miejsce ustalone pomiędzy Zamawiającym a Dostawcą. Terminów tych należy ściśle przestrzegać. W przypadku zagrożenia dotrzymania terminu dostawy, Dostawca ma obowiązek podać pisemnie przewidywany okres opóźnienia i przyczyny jego powstania. Brak w/w informacji lub dostarczenie informacji z której treści wynika, iż dostawa nie będzie mogła zostać zrealizowana w terminie, może być podstawą odstąpienia przez Kupującego od Zamówienia bez dodatkowego wezwania do jego realizacji.

6.      Dostawca każdorazowo powiadomi Zamawiającego nie później niż z 3 - dniowym wyprzedzeniem o gotowości do wykonania dostawy Towarów. Brak zgłoszenia dostawy Towaru może wpłynąć na opóźnienia w rozładunku lub go w danym czasie uniemożliwić. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odmówienia przyjęcia niezapowiedzianej dostawy Towarów.

7.      Przyjęcie Towaru od przewoźnika lub od Dostawcy zostanie potwierdzone przez Zamawiającego podpisaniem Protokołu Odbioru Dostawy (dalej jako POD). POD potwierdza jedynie przyjęcie przedmiotu dostawy od przewoźnika lub Dostawcy.

8.      Zamawiający nie ma obowiązku całościowego, niezwłocznego zbadania przedmiotu dostawy z chwilą jego przyjęcia od przewoźnika lub Dostawcy korzystającego z transportu własnego, jednakże w wypadku stwierdzenia wad lub usterek podczas przyjmowania dostawy Zamawiający może odmówić podpisania POD w części lub w całości informując o tym niezwłocznie Dostawcę.

9.        W razie zwłoki w dostarczeniu Towaru, trwającej dłużej niż 7 dni, Zamawiający ma prawo odstąpienia w całości lub części od Zamówienia, bez wyznaczenia Dostawcy dodatkowego terminu realizacji oraz bez obowiązku zapłaty jakichkolwiek odszkodowań. Jednocześnie Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia od Dostawcy kar umownych zgodnie z niniejszymi OWZ i odszkodowania z tytułu nienależytego wykonania Zamówienia na zasadach ogólnych określonych w Kodeksie Cywilnym oraz zwrotu kosztów poniesionych z tytułu zastępczego wykonania zamówienia.

10.     Każdej dostawie (pod rygorem prawa do odmowy przyjęcia dostawy) powinien towarzyszyć komplet dokumentów dostawy oraz list przewozowy. W dokumentach tych powinien być zawarty numer Zamówienia, data Zamówienia, a także specyfikacja wysłanego Towaru, ilość, szczegóły dotyczące opakowania, waga i miejsce przyjęcia, jeżeli zostały wskazane w Zamówieniu. Do dostawy Dostawca załączy: karty gwarancyjne, dokumentację techniczną związaną z Towarami, taką jak: instrukcje obsługi i konserwacji, instrukcje szkoleniowe, rysunki, karty danych technicznych, karty bezpieczeństwa produktu, certyfikaty kontroli zakładu, certyfikaty zgodności i inne niezbędne atesty.

11.     Dostawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody Towaru spowodowane niewłaściwym oznakowaniem, opakowaniem lub identyfikacją wysyłki Towarów.

12.     Dostawę zamówionego Towaru uważa się za wykonaną w 5 (piątym) dniu roboczym od daty przyjęcia Towaru, pod warunkiem braku zgłoszenia w tym czasie przez Zamawiającego niezgodności ilościowych lub/i jakościowych. Powyższe nie wyłącza możliwości zgłaszania przez Zamawiającego reklamacji w ramach uprawnień wynikających z gwarancji i rękojmi w okresie jej obowiązywania.

13.     Zamawiający ma prawo odroczenia dostawy zamówionych Towarów, w części albo w całości. W takim wypadku Dostawca zobowiązuje się do przechowania takich Towarów w magazynach należących do Dostawcy lub osób trzecich, do czasu otrzymania zgody na rozpoczęcie dostawy. Skorzystanie z powyższego uprawnienia nie będzie powodowało dla Zamawiającego jakichkolwiek kosztów przez pierwszych 30 dni. Po takim czasie Zamawiający i Dostawca ustalą koszty przechowania w magazynach Dostawcy lub osób trzecich.  

§3. /Płatności, fakturowanie/  

1.      Cena/Wynagrodzenie podane w Zamówieniu są wiążące dla Stron i nie podlegają zmianom. W szczególności obejmuje ona wszelkie koszty związane z należytym i terminowym wyprodukowaniem Towarów i realizacją dostawy.

2.      Ceny wskazane w Zamówieniu obejmują towary dostarczone do określonego miejsca dostawy na koszt Dostawcy, chyba że umówiono się inaczej.  

3.      Wszystkie płatności dokonywane będą pod warunkiem stwierdzenia, że dostarczony Towar wolny jest od wad jakościowych. W przypadku wykrycia przez Zamawiającego i niezwłocznego zawiadomienia Dostawcy o wadach jakościowych w dostarczonym Towarze, Zamawiający ma prawo zatrzymać częściowo lub całkowicie zapłatę do czasu usunięcia wad jakościowych.

4.      Płatności będą realizowane przez Zamawiającego w formie przelewu na konto Dostawcy w uzgodnionym terminie, którego upływ liczonym jest od dnia doręczenia prawidłowo wystawionej faktury.

5.      W przypadku gdy faktura nie zawiera wymaganych przepisami prawa lub uzgodnionych przez Strony informacji, może zostać odesłana do Dostawcy. W takim przypadku uznaje się taką fakturę za niedostarczoną, a co za tym idzie nie rozpoczyna się bieg terminu płatności.  

§4. /Kary umowne i odszkodowania/  

1.      Ustala się odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Zamówienia w formie kar umownych w następujących wypadkach i wysokościach:

a)     za zwłokę w dostawie Towarów będących przedmiotem Zamówienia w wysokości 2,5% wartości przedmiotu Zamówienia brutto, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, licząc od terminu dostawy określonego Zamówieniu;

b)     za zwłokę w usuwaniu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rękojmi w wysokości 2,5% wartości przedmiotu Zamówienia brutto Umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, w stosunku do terminu określonego przez Zamawiającego na usunięcie wad;  

c)     za odstąpienie od realizacji Zamówienia przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od Dostawcy lub przez Dostawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego – w wysokości 20% wartości przedmiotu Zamówienia;

2.      Łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 15% ceny/wynagrodzenia brutto Dostawcy wskazanego w Zamówieniu. 3.      Zamawiający ma prawo potrącić naliczone kary umowne z ceny/wynagrodzenia Dostawcy.

4.      W przypadku gdyby kary umowne nie pokrywały powstałej szkody w pełnej wysokości lub szkody powstały z przyczyn innych niż określone powyżej, Zamawiający może dochodzić odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umownej na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego.

5.      Rozwiązanie lub odstąpienie od Zamówienia nie wpływa na możliwość dochodzenia przez Zamawiającego poszczególnych kar umownych przewidzianych w niniejszym paragrafie, których możliwość naliczenia powstała przed odstąpieniem od Zamówienia.  

§5. /Gwarancja i rękojmia/  

1.      Zrealizowanie Zamówienia powoduje udzielenie przez Dostawcę gwarancji i rękojmi na dostarczone Towary.

2.      Okres gwarancji i rękojmi wynosi 24 miesiące i biegnie od dnia POD, chyba że w Zamówieniu określono inaczej. 

3.      Jeżeli w okresie gwarancji Zamawiający uzna, iż Towar posiada wady (za wadę będzie uznawana również niezgodność Towaru z Zamówieniem), uprawniony jest do zgłoszenia Dostawcy reklamacji (co najmniej w formie dokumentowej). Dostawca zobowiązuje się niezwłocznie potwierdzić otrzymanie zgłoszenia reklamacji. Jeżeli w terminie 2 dni roboczych od zgłoszenia reklamacji przez Zamawiającego Dostawca nie potwierdzi jej otrzymania, uważa się, że Dostawca takie potwierdzenie złożył z chwilą upływu tego terminu.

4.      Dostawca zobowiązuje się niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 4 dni roboczych od dnia zgłoszenia reklamacji przez Zamawiającego, usunąć wadę, a gdyby nie było to możliwe – dostarczyć nowy, wolny od wad przedmiot objęty gwarancją lub odpowiednią, objętą reklamacją, jego część i dokonać jego/jej montażu i uruchomienia.

5.      W uzasadnionych przypadkach, w szczególności ze względów technologicznych, Zamawiający, na wniosek Dostawcy, może wyrazić zgodę (co najmniej w formie dokumentowej pod rygorem nieważności) na przedłużenie terminu przewidzianego w ust 4 powyżej.

6.      Dostawca podejmie wszystkie konieczne kroki w celu wymiany lub naprawy wadliwego Towaru. Dostawca wykona na własny koszt demontażu wadliwego Towaru oraz dokona montażu i uruchomienia wolnego od wad/nowego przedmiotu objętego gwarancją. W sytuacji, gdy możliwe będzie usunięcie wady Towaru poprzez jego naprawę, zaś jego demontaż będzie niemożliwy lub zbyt czasochłonny, Dostawca - za zgodą Zamawiającego – dokona naprawy Towaru w miejscu jego położenia/zamontowania.

7.      Jeżeli Dostawca dostarczy Zamawiającemu zamiast wadliwego Towaru objętego gwarancją, nowy, wolny od wad albo dokona istotnych jego napraw, okres gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia nowego, wolnego od wad Towaru lub jego istotnej naprawy. Jeżeli Dostawca wymienił część składową Towaru objętego gwarancją, zdanie poprzedzające stosuje się odpowiednio do części wymienionej. W innych wypadkach okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego wskutek wady Towaru objętego gwarancją, Zamawiający lub jego klient nie mógł z niego korzystać.   

8.      Jeżeli w okresie gwarancji Towar objęty gwarancją lub jego część dwukrotnie będzie przedmiotem reklamacji, to przy trzeciej reklamacji, podlega wymianie na nowy, wolny od wad bez względu na możliwość i dopuszczalność jego naprawy.

9.        Jeżeli Dostawca odmówi usunięcia wady Towaru objętego gwarancją lub jego części albo nie usunie jej w terminie przewidzianym w ust. 4 powyżej lub określonym na podstawie ust. 5, Zamawiający będzie uprawniony do samodzielnego lub za pośrednictwem osoby trzeciej, usunięcia zgłoszonej wady na koszt i ryzyko Dostawcy. 

10.     Dostawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody, które spowodował w czasie usuwania wad oraz które powstały w związku z zaistnieniem wady. 

11.     Dostawca dostarczy Zamawiającemu najpóźniej w dniu dostawy przedmiotu Zamówienia kartę gwarancyjną Towaru. W przypadku rozbieżności zapisów w karcie gwarancyjnej a niniejszych OWZ, obowiązują zapisy OWZ.   

12.     Powyższe postanowienia nie wyłączają, ani nie ograniczają uprawnień Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady przysługujących mu na zasadach ogólnych.

13.     Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne Towaru niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji. 

14.     Wszelkie oświadczenia Dostawcy w przedmiocie wyłączenia rękojmi lub gwarancji pozostają bezskuteczne wobec Zamawiającego.  

§6. /Pozostałe postanowienia/  

1.      Dostawca oświadcza i zapewnia, że dostarczane przez niego Towary wolne są od jakichkolwiek wad fizycznych lub prawnych,  w szczególności że nie naruszają jakichkolwiek praw własności intelektualnej osób trzecich, w szczególności autorskich praw majątkowych, praw ochronnych na znak towarowy, patentów lub praw z rejestracji wzorów przemysłowych/użytkowych. Dostawca zobowiązuje się, na swój własny koszt, do uchronienia Zamawiającego lub pokrycia wszelkich szkód, w tym bezpośrednich i pośrednich, powstałych w związku z dostawą wadliwych towarów.

2.      Jeżeli Dostawca wykonuje usługę na terenie Zamawiającego lub odbiorcy końcowego, to Dostawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu odpowiedniego ubezpieczenia OC działalności w wysokości nie niższej niż 500.000 zł oraz potwierdzenia, że polisa ta została w całości opłacona.

3.      W sprawach nie uregulowanych niniejszymi OWZ mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

4.      W przypadku sporu dotyczącego interpretacji lub wykonania Zamówienia i niniejszych OWZ, którego Strony nie są w stanie rozstrzygnąć polubownie, spór zostanie poddany do rozstrzygnięcia właściwemu Sądowi powszechnemu w Szczecinie.

5.   Cała dokumentacja udostępniona Dostawcy przez Zamawiającego, rysunki, modele, matryce, wzory, narzędzia, itp. pozostają wyłączną własnością Zamawiającego. Na żądanie Zamawiającego mają zostać zwrócone w stanie nienaruszonym. Bez pisemnej zgody Zamawiającego, przedmiotów tych nie wolno przekazywać osobom trzecim, pozostawiać do wglądu, kupować ani niszczyć.

6.        W przypadku, gdy Dostawca zamierza zlecić realizację całości lub części Zamówienia osobom trzecim, wymaga to wcześniejszej pisemnej (pod rygorem nieważności) zgody Zamawiającego. Ten sam warunek obowiązuje odpowiednio w przypadku dokonywania zmiany podwykonawcy w trakcie realizacji Zamówienia oraz zlecania dalszego podwykonawstwa. Dostawca ponosi pełną odpowiedzialność za działania (lub zaniechania) pierwszych oraz dalszych podwykonawców jak za swoje własne.

7.        Strony zobowiązują się traktować jako ściśle poufne wszystkie warunki Zamówienia, a także informacje wzajemnie uzyskane od siebie lub w inny sposób w związku z Zamówieniem, w szczególności wszelkie informacje organizacyjne, handlowe i techniczne dotyczące Zamawiającego i jego klientów nie udostępnione publicznie oraz wykorzystywać je wyłącznie w celu realizacji Zamówienia. W szczególności Dostawca zobowiązuje się traktować jako poufne informacje dotyczące wielkości wymiany handlowej, stosowanych, cen, opustów, terminów płatności, specyfikacji produktów, porozumień, danych technologicznych itp. Zobowiązanie do zachowania poufności pozostaje w mocy po zrealizowaniu Zamówienia i może zostać uchylone tylko za pisemną, pod rygorem nieważności, zgodą Zamawiającego.  

8.        Bez uprzedniej pisemnej (pod rygorem nieważności) zgody Zamawiającego, Dostawca nie jest uprawniony do przelania/cesji wierzytelności wynikających z realizacji Zamówienia.  

 

pixel